Поръчка за изработка на софтуер

Нетера ЕООД отправя покана към софтуерни фирми за участие в процедура за възлагане на поръчка за разработване на специализиран софтуер NOMS2 (Neterra Online Monitoring System 2).

Докумнтация за участие в търга може да бъде получена до 15 Ноември 2004 в офиса на Нетера ЕООД, намиращ се в град София, ж.к. Младост 1, бул.Андрей Сахаров 26а или на email адрес предоставен от кандидата,след заплащане на такса за регистрация за участие от 40 лева, в.т. ч.и ДДС 20%.

Таксата за участие трябва да се внесе по сметка на Нетера ЕООД:Първа Инвестиционна Банка, Стефан Караджа No10, София 1000, тел.: 9100100, банков код: 15091501, банкова сметка в лева- 1000144503.