Търгове

Търгове и обявления

Нетера стартира изпълнението на проект договор №BG05M9OP001-1.057-0355-C01, НЕТЕРА АКАДЕМИЯ

От 1 февруари 2020 г. стартира изпълнението на дейностите по проект Проект договор №BG05M9OP001-1.057-0355-C01, НЕТЕРА АКАДЕМИЯ, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Бенефициент по проекта е НЕТЕРА ЕООД.
Продължителността на проекта е 12 месеца.
В рамките на проекта, компанията предвижда да организира и проведе за своите служители специфични обучения в областта на телекомуникационния сектор и обучения за ключови компетенции.
Вижте повече в документа на този линк

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр.25/ 2003г., изм. и доп.) фирма "НЕТЕРА" ЕООД, гр. София 1784, Столична община, район Младост, ул. "Андрей Сахаров” №20А, ЕИК 121039370

СЪОБЩАВА:

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за: „Сграда с общественообслужващо предназначение с функция за телекомуникационен
център, офис и вграден трафопост, високо застрояване /Н=20м./ в гр. София 1784, Столична община, район Младост, ул. Григорий Горбатенко №3 в УПИ XXV6004, кв. 3е, м. Младост 1.

За контакти: Пламен Филипов, тел.: 02/975 16 16, факс: 02/975 34 36; моб. 0884 624 361, гр.София 1784, Столична община, район Младост, ул. „Андрей Сахаров”№20А

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. "Цар Борис III" №136, ет. 10, e-mail: riew-sofia@riew- sofia.government.bg

Приложение:
1. Информация по Приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС.


Дата: 16.12.2019.г.

Търг за изработка, доставка и монтаж на електрически табла

Нетера обявява търг за подбор на изпълнител за изработка, доставка и монтаж на електрически табла.


Заявка за участие в търга, както и за получаване на техническата документация, можете да направите на e-mail: pg@neterra.net.
Технически контакт - Живко Кьосев: +359 885 94 78 60
Търговски контакт - Блага Филипова: +359 884 94 55 76


Срок за изпращане на оферти - 16:00 часа на 5 декември 2019 г.