Търгове

Търг за доставка на система от комутатори

НЕТЕРА ЕООД, като краен получател по Договор за финансиране № BG-RRP-3.004-1799-C01, провежда с публична покана съгласно разпоредбите на ПМС № 80/09.05.2022 г. процедура по избор на изпълнител за възлагане на поръчка с предмет: „Доставка на система от комутатори по проект № BG-RRP-3.004-1799 „Технологична модернизация в предприятието“.

Краен срок за подаване на оферти: 16.02.2024 г.
Начин на подаване на оферти: чрез Информационната система за механизма (ИСМ) - Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), раздел „Национален план за възстановяване и устойчивост“.

Документацията, свързана с търга, можете да свалите оттук.

Във връзка с получено писмо с искане за разяснение, писмо с отговори на зададените въпроси е публикувано и можете да изтеглите от страницата на ИСУН 2020, Секция - Разяснение - "Разяснения по чл. 5, ал. 3 от ПМС № 80/09.05.2022 г.". 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Нетера ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Министерството на иновациите и растежа.

Подай оферта

Търгове и обявления

Поискайте информация

* Моля, проверете дали данните Ви за контакт са верни, за да можем се свържем с Вас!