neterra.tv

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ УСЛУГИ

от “НЕТЕРА” ЕООД

в сила от 21 август 2015 год.

I. ПРЕДМЕТ И ПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Нетера” ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Андрей Сахаров“ №20А, ЕИК 121039370, наричано по-долу “Нетера”, и Клиентите относно предоставянето на телекомуникационни услуги от Нетера. Тези Общи условия са задължителни за Нетера и Клиента, имат неограничен срок и продължават своето действие докато Нетера предоставя услуги на Клиента въз основа на приети Поръчки.

2. Договорът между Нетера и Клиента представлява съвкупността от приета по реда на тези Общи условия Поръчка за предоставяне на телекомуникационни услуги, Описание на услугата (за всеки вид услуга), Споразумение за гарантиране на качеството на услугите, ако е приложимо, и настоящите Общи условия.

3. В случай на противоречие, по ред на намаляване на приоритетите се прилагат следните документи:

a) Поръчка;

b) Споразумение за гарантиране качеството на услугите;

c) Описания на услугите;

d) Настоящите Общи условия.

4. По смисъла на тези Общи условия:

4.1. “Телекомуникационна услуга”, предоставяна от Нетера, е всяка услуга, описана в Поръчка за предоставяне на телекомуникационни услуги;

4.2. „Описание на услугата“ е документ съдържащ описание на една или повече услуги от портфолиото на Нетера заедно с дефиниция на техните търговски и технически параметри. Клиентът може да поръча една или повече от тези услуги, като ги включи Поръчката. За избягване на съмнение, Нетера предосатвя само услугите, които са посочени в подписана от страните Поръчка;

4.3. „Търговски параметри на услугата“ – включват цена, срок за активиране, срок на предоставяне на услугата, фиксиран срок или автоматично подновяване, както и другите търговски параметри, в съответствие с Описанието на услугата. Търговските параметри са предмет на договаряне между Клиента и Нетера и се отразяват в Поръчката;

4.4. „Техническите параметри на услугата“ – включват елементи на техническата реализация на услугата, специфични за всеки отделен случай. Кои параметри са „технически“ е определено в Описанието на услугата. Промяната на техническите параметри за дадена услуга не влияе на търговските условия или на ползването на услугата от Клиента. Техническите параметри не са част от Поръчката за предоставяне на телекомуникационни услуги;

4.5. “Споразумение за гарантиране качеството на услугите” - описва гаранциите за качеството и условията за поддръжка на услугите, включително обезщетения при отклонение от времето за наличност на услугата;

4.6. “Дата на активиране на услугата” е датата, на която Нетера започва ефективно да предоставя нова услуга на Клиента или датата на която е извършена промяна на услуга, която е вече активирана.

4.7. „Срок за активиране на услугата“ е срокът, в който Нетера се ангажира да активира определена услуга. Предвидена е в Поръчката и започва да тече от датата на влизане в сила на Поръчката;

4.8. “Приемателен протокол” е протоколът, подписан при успешно завършване на тестовете и приемане от Клиента на услугите, предоставяни от Нетера;

4.9. „Срок за предоставяне на услугата“ е срокът, указан в Поръчката за всяка конкретна услуга, в течение на който Нетера се ангажира да предоставя уговорената с приета Поръчка услуга. Този срок започва да тече от Датата на активиране на услугата;

4.10. Отчетен период - е период от време, въз основа на който услугата се таксува (месечно, годишно и др.). Отчетният период се посочва в Поръчката;

4.11. “Мрежа(та)” са една или повече електронни съобщителни мрежи използвани за предоставяне на телекомуникационните услуги, предвидени в Поръчката.

5. Видове Услуги, предоставяни от Нетера чрез Мрежата

5.1. В зависимост от вида на срока за предоставяне на услугата:

a) „Услуги с фиксирана крайна дата на предоставяне“ - предоставянето на тези услуги се прекратява с изтичане на техния срок.

b) „Услуги с автоматично продължаване“ - предоставянето на тези услуги продължава и след изтичането на техния срок, както е предвидено в 23.3.

5.2. В зависимост от начина на заплащане услугите могат да бъдат предплатени или услуги, които се заплащат в края на Отчетния период.

5.3. В зависимост от начина на отчитане услугите могат да бъдат абонаментни или с отчитане на ползването. При абонаментните услуги се отчита периодът от време, през който Клиентът е имал достъп до услугата независимо дали е използвал услугата. При услугите с отчитане на ползването Клиентът получава достъп до услугата и може да я ползва при поискване, като се отчита реалното ползване на услугата.

5.4. В зависимост от начина на предоставяне услугите могат да бъдат еднократни услуги и услуги с периодично предоставяне.

6. Поръчка за предоставяне на услуги

6.1. В Поръчката се посочват идентификационни данни на Нетера и Клиента, лица за контакт, списък на поръчаните услуги, цени, търговски параметри за всяка поръчана услугасрок на предоставяне на услугите, период или дата на активиране на услугите и други.

6.2. С Поръчката страните уговарят:

6.2.1. Предоставянето на една или повече нови услуги, всяка от които се отбелязва с „нова“;

6.2.2. Промени по отношение на услуги, предоставяни от Нетера на Клиента. Тези услуги се отбелязват с „изменена“;

6.2.3. Прекратяването на услуги, в случаите, когато прекратяването се извършва по взаимно съгласие на страните.

6.3. Поръчката може да съдържа и списък на всички останали услуги, които Нетера вече предоставя на Клиента към този момент, като тези услуги се описват в отделна секция.

6.4. За определен период от време Нетера може да предоставя на Клиента услуги с нулева стойност. В този случай, Поръчката за тях може и да не е подписана от Клиента.

6.5. Поръчката между Нетера и Клиента се счита за сключена от датата на нейното подписване от двете страни.

7. Активиране на услугата. Приемателен протокол

7.1. Активирането на услугите се удостоверява с извършването на приемателен тест. Продължителността и условията за провеждане на теста са посочени в Описанието на услугата.

7.2. Тестът се счита за успешен, ако резултатите му отговарят на параметрите, посочени в Описанието на услугата.

7.3. След успешно завършване на приемателния тест, Нетера започва предоставянето на услугите. Тази дата се счита за дата на активиране на услугите.

7.4. На датата на активиране се съставя Приемателен протокол (Протокола), с който се констатира покриване на качествените показатели, предварително уговорени между страните. Протоколът се подписва от упълномощени представители на страните и представлява неразделна част от Договора. За упълномощени представители на страните се считат техните служители, както и други лица, за които може да се направи основателно предположение, че могат да удостоверят активирането на услугите.

7.5. В случай, че в 5 дневен срок от получаване на Протокола Клиентът не го подпише и не направи възражение относно качеството на услугите, приемателният протокол се счита за подписан.

7.6. В случай, че Клиентът има основателни възражения, те се разглеждат, правят се нужните промени и се провежда нов приемателен тест.

II. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

8. Нетера има право:

8.1. да получава от Клиента уговорените суми за предоставяните услуги в срокове и в размер съгласно условията на Поръчката;

8.2. да дава указания и инструкции на Клиента за правилно използване на услугите;

8.3. временно да прекъсне предоставянето на услугите на Клиента при извършване на планирана профилактика на Мрежата или в случай че Клиентът наруши което и да е от задълженията си, описани в точка 12.5 от настоящите Общи Условия;

8.4. да изменя Техническите Параметри и конфигурации на услугите при условие, че не се изменят търговските параметри на услугите и промените се извършват единствено по време на планирана профилактика;

9. Нетера е длъжно:

9.1. да предоставя на Клиента уговорените услуги;

9.2. да предоставя услугите с гарантирано качество и ниво на поддръжка, съгласно Споразумението за гарантиране качеството на услугите (ако е приложимо) и Описанието на услугите, съдържащи гаранциите за качество и неустойките при отклонение от техническите параметри за наличност;

9.3. в случаите, когато има планирана профилактика, която може да доведе до прекъсване или влошаване на качеството на услугите, да уведомява Клиента при условията предвидени в Договора.

10. Отговорност на Нетера

10.1. Нетера носи отговорност за предоставяне на услугите в границите между крайните точки на услугите.

11. Клиентът има право:

11.1. да получава услугите с параметри и качество, съгласно условията на Договора;

11.2. да иска информация и получава справки относно ползването на услугите, предоставяни от Нетера;

12. Клиентът е длъжен:

12.1. да заплаща своевременно и в пълен размер, дължимите от него суми, определени в Поръчките;

12.2. да уведомява Нетера за проблеми, свързани с ползването на услугите;

12.3. да оказва пълно съдействие на Нетера за предоставяне на услугите и отстраняване на проблеми свързани с тях, както и да предоставя достъп на представители на Нетера до крайните точки на предоставяне на услугите, находящи се в негово владение;

12.4. да не извършва каквито и да е промени в крайните устройства, предоставени от Нетера, и да не включва към тях приспособления, за които няма разрешение от Нетера;

12.5. да не нарушава нормалното функциониране, сигурността или целостта на Мрежата или услугите на Нетера, да не препятства или смущава ползването на услуги от други клиенти на Нетера, да пази доброто име и търговски имидж на Нетера, както и да не използва услугите по начин, който може да доведе до отговорност за Нетера.

13. Невъзможността на Клиента да използва услугите по причини, за които Нетера не отговаря, не го освобождава от задължението му за заплащане на уговореното възнаграждение за тях.

III. ФОРС МАЖОР

14. Форс мажор е всеки случай на непреодолима сила или случайно събитие. За случаи на форс мажор се считат и действия на трети лица извън контрола на Нетера, които са довели до невъзможност за изпълнение на задълженията на Нетера.

14.1. Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си в случай на форс мажор за периода докато трае непреодолимата сила или случайното събитие. Докато трае непреодолимата сила или случайното събитие, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. Отпадането на задълженията в този случай не важи по отношение на закъснели плащания, изискуеми преди настъпването на форс мажорните обстоятелства.

14.2. Страната, която е под въздействие на форс мажорни обстоятелства, е длъжна да уведоми незабавно другата страна за обстоятелствата и ограниченията наложени от тях. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

14.3. Ако форсмажорните обстоятелства продължат повече от 30 дни, всяка от страните може да прекрати засегнатата от форс мажор услуга без да дължи обезщетение с отправяне на писмено уведомление с обратна разписка. В този случай прекратяването не освобождава Клиента от задълженията му за плащане, възникнали преди прекратяването.

IV. ЦЕНИ. УСЛОВИЯ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА УСЛУГИТЕ

15. За предоставяните услуги Клиентът заплаща на Нетера възнаграждение, както следва:

15.1. По отношение на еднократните услуги:

a) определена цена за предоставената услуга (еднократна такса);

15.2. По отношение на периодичните услуги на абонаментен принцип:

a) еднократна цена за активиране/промяна (инсталационна такса);

b) периодична абонаментна цена (абонаментна такса);

15.3. По отношение на услугите с отчитане на използването:

a) такса за използване;

15.4. Други такси, определени в поръчката

15.5. Промяната в цената на електричеството се отразява в таксата на Клиентите, използващи услуги, свързани с консумацията на ток.

16. В 5 дневен срок от подписване на Поръчката от страните, Клиентът заплаща на Нетера първоначална сума за всяка услуга, включваща:

a) еднократна цена за активиране/промяна (инсталационна такса);

b) първа абонаментна цена (за предплатените периодични услуги);

c) други такси (ако има такива).

17. Клиентът заплаща уговорените такси на определени дати (падеж), посочени в договора за всяка отделна услуга.

17.1. Нетера изпраща на Клиента фактури по електронен път, чрез електронна поща.

18. Периодична услуга се таксува от датата на активиране до датата на спиране.

19. За първия и последния отчетен период от предоставяне на периодична услуга се дължи абонаментна цена пропорционално на времето, през което тя е предоставяна.

20. Цените за предоставените услуги се заплащат по банков път по банкова сметка на Нетера, посочена в Поръчката.

20.1. Всички цени, освен ако не е указано друго, са без включен ДДС. Неполучаването на фактура не освобождава Клиента от задължението за заплащане на таксите в срок.

20.2. При плащане по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на Нетера.

20.3. Всички комисионни, такси и други разноски на банката на Клиента във връзка с банковия превод са за сметка на Клиента.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

21. Неустойка за неизпълнение на Нетера

21.1. В случаите на отклонение от гарантираното време за наличност на услугата, Клиентът може да поиска, а Нетера се задължава да му заплати неустойка, точният размер или начинът на изчисляване на която се определят в Споразумението за гарантиране качеството на услугите.

21.2. Общият размер на неустойките за един период, през който се изчислява времето за наличността за определена услуга, не може да превишава размера на таксата за тази услуга за същия период.

21.3. Заявките за получаване на неустойката по предходния член се депозират писмено от Клиента пред Нетера в 30-дневен срок след края на Отчетния Период, през който е констатирано нарушено качество. Нетера се задължава при основателност на претенцията да издава кредитно известие.

21.4. Нетера не дължи неустойка в случаите, когато отклонението от времето за наличност на услугата се дължи на форсмажорни обстоятелства, причини извън крайните точки на предоставяне на услугата или на извършвана от Нетера профилактика, докато трае същата.

22. Неустойка за неизпълнение на Клиента. Временни санкции

22.1. В случай на забавено плащане на дължима от Клиента сума Нетера има право на неустойка в размер на 0.1% от дължимата сума за всеки ден забава до окончателното изплащане.

22.2. В случай на забавено плащане и след отправяне на 10 дневно писмено предизвестие, Нетера може да спре предоставянето на услугата. Това не лишава Нетера от правото да развали Договора изцяло или само по отношение на услугата, за която Клиентът не заплаща дължимите суми. В този случай Клиентът дължи неустойка в размер на абонаментните такси за предоставяне на услугата за времето на нейното спиране. Предоставянето на услугата се възстановява след заплащане от Клиента на всички дължими съгласно Поръчката суми, включително неустойките.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ. РАЗВАЛЯНЕ

23. Услугите се прекратяват, както следва:

23.1. Всяка услуга може да бъде прекратена по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

23.2. При услуги с фиксирана крайна дата на предоставяне - с изтичане на срока се преустановява тяхното предоставяне;

23.3. При услугите с автоматично продължаване предоставянето на тези услуги продължава и след изтичането на техния срок за неограничен брой последващи периоди, всеки от които е равен на Отчетния Период за съответната услуга. Преустановяване на предоставянето на тези услуги се извършва след отправяне на писмено уведомление от някоя от страните, че желае прекратяване на услугата. Срокът на уведомлението е равен на отчетния период, но не повече от 1 месец.

24. Разваляне от Клиента при забавено активиране

При забава за активиране на услугата Клиентът може да развали Договора частично - по отношение на тази услуга, с отправяне на писмено предупреждение до Нетера, с което предоставя допълнителен 30-дневен срок за активиране на услугата. Ако в предоставения 30 дневен срок услугата не бъде активирана, Договорът се счита за развален по отношение на тази услуга.

25. Разваляне от Нетера

25.1. Ако Клиентът не заплати в срок първоначалната сума за определена услуга, Нетера има право да развали Договора по отношение на тази услуга с отправяне на писмено предупреждение до Клиента, с което предоставя допълнителен 15 дневен срок за заплащане на първоначалната сума. С изтичането на този срок договорът се счита за развален по отношение на тази услуга и Нетера прекратява нейното предоставяне, освен ако незаплатената до този момент сума не бъде междувременно изцяло изплатена на Нетера заедно с дължимата неустойка.

25.2. Ако Клиентът просрочи с повече от 30 дни заплащането на такса за определена услуга, Нетера има право да развали Договора частично по отношение на тази услуга като предостави на Клиента срок за заплащане. С изтичането на този срок Нетера прекратява предоставянето на услугата освен ако незаплатената до този момент сума не бъде междувременно изцяло изплатена на Нетера, заедно с дължимата неустойка. С оглед избягване на съмнение, при извършено плащане в допълнително предоставения съгласно предходното изречение срок, договорът остава в сила.

25.3. Нетера има право да развали договора незабавно в случай че Клиентът наруши някое от своите задължения съгласно 12.5 от настоящите общи условия.

25.4. Извън горните хипотези, Нетера има право да развали Договора изцяло или частично по отношение на определена услуга при неизпълнение на което и да е друго задължение на Клиента.

26. Неустойки при разваляне по вина на Клиента

При разваляне на Договора изцяло или частично по отношение на определена услуга по вина на Клиента, Клиентът дължи на Нетера неустойка в размер на оставащите абонаметни такси за услугите, по отношение на които Нетера е упражнила правото си на разваляне, до изтичане на техния срок, а в случаите на разваляне на целия Договор, за всички услуги.

VII. ОТГОВОРНОСТ

27. Освен в случаите на умисъл или груба небрежност, отговорността на Нетера за предоставяне на услугите в съответствие с гарантираното ниво на качество на услугите, се ограничава до размера на неустойките, предвидени в Споразумението за гарантиране качеството на услугите.

28. Клиентът носи отговорност по отношение на правата на интелектуална собственост (авторски и сродни права) върху съдържанието, което разпространява посредством услугата (например радио- и телевизионни програми). Клиентът се задължава да обезщети Нетера в пълен размер в случай на претенции от трети лица, свързани с права на интелектулна собственост върху съдържанието, което разпространява посредством услугата. Клиентът се задължава да извършва дейността си законосъобразно, като осигурява наличието на всички необходимите права, лицензи и други права и разрешения съгласно приложимото законодателство.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

29. Клаузите на Договора нямат за цел отстъпването на права върху софтуер. Нетера не отстъпва и Клиентът не придобива авторски и/или други права на интелектуална собственост върху софтуер във връзка с предоставяните от Нетера на Клиента услуги.

30. Клиентът безвъзмездно отстъпва на Нетера неизключителното право да използва фирменото му наименование и/или търговска марка, както следва: а.) като част от маркетингови и презентационни материали на Нетера; б.) в списък с клиенти, публикуван на интернет страницата на Нетера.

31. По време на действието на Договора и за срок от 1 година след това, всяка страна се задължава да не разгласява пред трети лица и пази в тайна факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност на другата страна, предоставени при условията на конфиденциалност или които разумно може да се предположи според обстоятелствата, че представляват конфиденциална информация. Всяка от страните се задължава да изисква от служителите и подизпълнителите си спазване на същите ограничения за конфиденциалност. Търговските параметри и условия на Договора представляват конфиденциална информация.

32. Адресите и начините за кореспонденция между страните се уговарят в Поръчката.

32.1. Ако някоя от страните промени адреса си, посочен в Поръчката, тя е длъжна в 5дневен срок да уведоми другата страна в писмена форма. В случай, че страната не изпълни задължението си за уведомяване, съобщенията, изпратени на известния адрес, ще се считат за надлежно изпратени и получени.

33. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите на Договора се окаже/окажат недействителна/и, това не води до недействителност на Договора, на други клаузи или части от него. Страните ще продължат да прилагат останалата част на Договора без съответната нищожна разпоредба или съгласно нейното заместване по право от съответната императивна норма.

34. За всички неуредени въпроси се прилага действащото българско законодателство. В случай на спор страните ще положат всички усилия за неговото извънсъдебно разрешаване в най-кратък срок чрез преговори между законните представители на двете дружества.

34.1. Всяка страна може да изпрати писмено уведомление на другата страна за намерението си да предизвика доброволно извънсъдебно разрешаване на спора.

34.2. В 5 дневен срок от получаване на уведомлението страните ще определят място за среща, която се насрочва за дата не по-късно от 10 работни дни от получаването на уведомлението.

34.3. Законните представители на страните, заедно с техните юридически съветници и други експерти, ако такива са необходими в зависимост от обстоятелствата, ще положат в дух на добра воля и взаимни отстъпки всички възможни усилия за разрешаване на възникналия спор.

34.4. Ако спорът не може да бъде разрешен в срок от 30 дни от уведомлението, той се отнася пред компетентния съд в гр. София.